مدارس فرسوده هشت بندی هرمزگان


بخش توکهور هشت بندی که در ۶۰ کیلومتری شرق شهرستان میناب قرار دارد با جمعیت ۴۰ هزار نفری ثابت و متغیر در فصل کشاورزی که همزمان با فصل آموزشی بعنوان یک بخش شاخص در شهرستان ...بخش توکهور هشت بندی که در ۶۰ کیلومتری شرق شهرستان میناب قرار دارد با جمعیت ۴۰ هزار نفری ثابت و متغیر در فصل کشاورزی که همزمان با فصل آموزشی بعنوان یک بخش شاخص در شهرستان میناب و قطب کشاورزی استان هرمزگان محسوب می‌شود، اما وضعیت اماکن آموزشی و مدارس در این منطقه ظاهراً تأسف بار است.