در سایت فکر برتر مقاله ای وجود دارد که بیانگر وظایف هیئت موسس یک شرکت تعاونی است که در این پست می خواهیم به برخی از این وظایف اشاره کنیم. بنابراین اگر ما را تا پایان همراهی بفرمایید، اطلاعات مفیدی در این رابطه به دست می آورید.
برای تاسیس هر تعاونی باید هیئتی به نام هیئت موسس تشکیل شود. هیات موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که به تاسیس تعاونی اقدام میکنند. تعداد اعضای هیئت موسس حد اقل باید سه نفر باشد. وظایف این هیئت به صورت زیر است.
- تهیه و پیشنهاد اساسنامه بر طبق مقررات
- دعوت به عضویت افراد واجد شرایط در شرکت تعاونی
- تشکیل اولین مجمع عمومی عادی برای تصویب و ثبت اساسنامه از جمله وظایف اصلی این هیئت است و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی نیز بر عهده هیئت موسس است.