کلید فوری توضیحات


------------------------------------------------------------------------------------------------


" پخش->پرش->فعال کردن ویژگی پرش
' پخش->پرش->تنظیمات پرش...
, زیرنویس->همگام سازی زیرنویس->0.5 ثانیه. Slower
Alt+, زیرنویس->همگام سازی زیرنویس->50 ثانیه. Slower
. زیرنویس->همگام سازی زیرنویس->0.5 ثانیه. Faster
Alt+. زیرنویس->همگام سازی زیرنویس->50 ثانیه. Faster
/ زیرنویس->همگام سازی زیرنویس->همگام سازی زیرنویس به طور پیش فرض
< زیرنویس->همگام سازی زیرنویس->0.5 ثانیه. Slower
> زیرنویس->همگام سازی زیرنویس->0.5 ثانیه. Faster
[ پخش->A-B تکرار->شروع AB تکرار
Alt+[ پخش->A-B تکرار->Forward 0.1 Sec. Start AB Repeat
\ پخش->A-B تکرار-> AB بازگرداندن تکرار
Alt+\ پخش->A-B تکرار->کپچر/نشانکها/نشانه گذاری
] پخش->A-B تکرار->پایان AB تکرار
Alt+] پخش->A-B تکرار->Forward 0.1 Sec. End AB Repeat
` اندازه پنجره->حداقل اندازه
{ پخش->A-B تکرار->بازگرداندن شروع AB تکرار
} پخش->A-B تکرار->پایان برگشت AB تکرار
Backspace پخش->پرش (to)->نقطه شروع
Shift+Backspace پخش->پرش (to)->30ثانیه.قبل ازپایان دادن
Ctrl+Backspace پخش->پرش (to)->میانه
Alt+Backspace DVD کنترل->عنوان منو
Tab سایر تنظیمات->نمایش پخش کامل اطلاعات در صفحه نمایش
Shift+Tab سایر تنظیمات->نمایش کوتاه پخش اطلاعات در صفحه نمایش
Enter اندازه پنجره->تمام صفحه
Ctrl+Enter اندازه پنجره->تمام صفحه کشیده (Stretched)
Ctrl+Shift+Enter اندازه پنجره->تمام صفحه(سایر مانیتورها) Ctrl+Shift+Enter
Alt+Enter اندازه پنجره->تمام صفحه
Ctrl+Alt+Enter اندازه پنجره->تمام صفحه حفظ نسبت تصویر (Keep Ratio)
Space پخش->پخش / مکث
PgUp (WDM/BDA)تلویزیون->کانال بعدی
Shift+PgUp نشانک قبلی/کپچر
Ctrl+PgUp (WDM/BDA)تلویزیون->وادار به کانال قبلی
Alt+PgUp زیرنویس->سبک زیرنویس->افزایش اندازه فونت
PgDn (WDM/BDA)تلویزیون->کانال قبلی
Shift+PgDn نشانک بعدی/کپچر
Ctrl+PgDn (WDM/BDA)تلویزیون->وادار به کانال بعدی
Alt+PgDn زیرنویس->سبک زیرنویس->کاهش اندازه فونت
End پخش->پرش (to)->زیرنویس بعدی
Home پخش->پرش (to)->زیرنویس قبلی
Ctrl+Home پخش->پرش (to)->موقعیت زیرنویس فعلی
Alt+Home زیرنویس->سبک زیرنویس->مکان پیش فرض
Left پخش->پرش (to)->2 ثانیه. معکوس به چپ
Shift+Left پخش->پرش (to)->1 دقیقه. معکوس
Ctrl+Left پخش->پرش (to)->5 ثانیه. معکوس
Ctrl+Shift+Left پخش->پرش (to)->کلید فریم قبلی
Alt+Left زیرنویس->سبک زیرنویس->چپ
Ctrl+Alt+Left پخش->پرش (to)->5 دقیقه. معکوس
Up صدا->افزایش صدا
Shift+Up صدا->پخش صدا->افزایش حجم اصلی صدا
Alt+Up زیرنویس->سبک زیرنویس->بالا
Ctrl+Alt+Up صدا->سیستم حجم صدا->Wave Volume +
Ctrl+Alt+Shift+Up صدا->سیستم حجم صدا->Master volume +
Right پخش->پرش (to)->2 ثانیه. معکوس به راست
Shift+Right پخش->پرش (to)->1 دقیقه. بطرف جلو
Ctrl+Right پخش->پرش (to)->5 ثانیه. بطرف جلو
Ctrl+Shift+Right پخش->پرش (to)->کلید فریم بعدی
Alt+Right زیرنویس->سبک زیرنویس->راست
Ctrl+Alt+Right پخش->پرش (to)->5 دقیقه. بطرف جلو
Down صدا->کاهش صدا
Shift+Down صدا->پخش صدا->کاهش حجم اصلی صدا
Alt+Down زیرنویس->سبک زیرنویس->پایین
Ctrl+Alt+Down صدا->سیستم حجم صدا->Wave Volume -
Ctrl+Alt+Shift+Down صدا->سیستم حجم صدا->Master Volume -
Insert (WDM/BDA)تلویزیون->فراخوان کانال
Ctrl+Insert آلبوم/علاقه مندی ها->افزودن پوشه جاری به علاقه مندی ها
Alt+Insert آلبوم/علاقه مندی ها->افزودن فایل جاری به علاقه مندی ها
Delete (WDM/BDA)تلویزیون->وارد کردن یک کانال...
Shift+Delete پخش->لیست پخش->Remove->휴지통으로 보내기
Ctrl+Shift+Delete پخش->لیست پخش->Remove->휴지통으로 보내기(자막과 같이)
0 اندازه پنجره->تنظیم اندازه پنجره سفارشی...
1 اندازه پنجره->(x0.5)اندازه خروجی ویدئو نیم برابر
Alt+1 اندازه پنجره->مانیتور 30% اندازه
2 اندازه پنجره->(اندازه خروجی ویدئو (اصلی
Alt+2 اندازه پنجره->مانیتور 45% اندازه
3 اندازه پنجره->(x1.5)اندازه خروجی ویدئو یک ونیم برابر
Alt+3 اندازه پنجره->مانیتور 60% اندازه
4 اندازه پنجره->(x2)اندازه خروجی ویدئو دو برابر
Alt+4 اندازه پنجره->مانیتور 75% اندازه
5 اندازه پنجره->حداکثر اندازه
6 اندازه پنجره->حداکثر رساندن (در دسکتاپ) / بازیابی
7 اندازه پنجره->حداقل رساندن (در صفحه نمایش) / بازیابی
8 اندازه پنجره->تناسب نسبت تصویر به ویدئو
9 اندازه پنجره->اندازه سفارشی
A صدا->انتخاب جریان صوتی
Shift+A صدا->پردازش صدا->تأکید صدا
Alt+A صدا->انتخاب جریان صوتی ->چرخش جریان صوتی
Ctrl+Alt+A سایر تنظیمات->هنگامی که پخش به پایان رسید->چرخه اجرای پخش به پایان رسیده باشد
B پخش->A-B تکرار
Ctrl+B ویدئو->پردازش ویدئو->تیرگی
Alt+B زیرنویس->سبک زیرنویس->استفاده از فونت پررنگ
Ctrl+Alt+B ویدئو->پایین حاشیه->چرخه حاشیه
C پخش->سرعت->بالا +
Shift+C صدا->پردازش صدا->کریستالی
Ctrl+C ویدئو->عکس گرفتن از تصویر ->Copy Current Source Frame to Clipboard
Alt+C ویدئو->ضبط ویدئو->ضبط ویدئو...
Ctrl+Alt+C ویدئو->عکس گرفتن از تصویر ->Copy Current Screen Frame to Clipboard
D پخش->پرش (to)->فریم قبلی
Shift+D صدا->پردازش صدا->کاهش نویز
Ctrl+D بازکردن->(DVD) بازکردن
Alt+D بازکردن->تنظیمات دستگاه...
Ctrl+Alt+D بازکردن->(Blu-ray) بازکردن
E ویدئو->+افزایش روشنایی %1
Shift+E صدا->استفاده از اکولایزر
Ctrl+E ویدئو->عکس گرفتن از تصویر ->Save Current Source Frame
Alt+E زیرنویس->مرور زیرنویس...
Ctrl+Alt+E ویدئو->عکس گرفتن از تصویر ->Save Current Screen Frame
F پخش->پرش (to)->فریم بعدی
Ctrl+F فیلترها->مدیریت فیلتر...
Alt+F زیرنویس->سبک زیرنویس->تنظیمات فونت...
G پخش->پرش (to)->پرش به تعیین زمان / فریم...
Shift+G صدا->ضبط صدا->ضبط صدا...
Ctrl+G ویدئو->عکس گرفتن از تصویر ->ثبت تصاویر پی در پی...
Alt+G (WDM/BDA)تلویزیون->کنترل کانال->مدیریت کانال...
H پخش->بخش/نشانه گذاری
Shift+H صدا->گام صدای صوتی->گام پایین
Ctrl+H ویدئو->پردازش ویدئو->Deblock
Alt+H زیرنویس->نمایش/عدم نمایش زیرنویس
I ویدئو->-کاهش رنگ %1
Ctrl+I ویدئو->رفع در هم ریختگی->حالت شفاف سازی چرخه
Shift+J صدا->گام صدای صوتی->گام بالا
Ctrl+J بازکردن->بازکردن وب کم / سایر دستگاه
K ویدئو->عکس گرفتن از تصویر
Shift+K صدا->گام صدای صوتی->گام صدای پیش فرض
Ctrl+K بازکردن->(BDA Device) باز کردن تلویزیون دیجیتال
Alt+K ویدئو->چرخش صفحه نمایش->چرخه چرخش صفحه نمایش
Shift+L سایر تنظیمات->زبان
Ctrl+L ویدئو->پردازش ویدئو->کنترل سطح
Alt+L زیرنویس->افزودن/انتخاب زبان->چرخه زیرنویس
M صدا->بی صدا
Ctrl+M ویدئو->پردازش ویدئو->برطرف کردن نویز به طور موقت
Ctrl+Alt+M صدا->سیستم حجم صدا->Mute (Wave)
Ctrl+Alt+Shift+M صدا->سیستم حجم صدا->Mute (Master)
N (WDM/BDA)تلویزیون->کنترل کانال
Shift+N صدا->پردازش صدا->نرمال سازی
Ctrl+N ویدئو->پردازش ویدئو->برطرف کردن نویز 3بعدی
Alt+N ویدئو->عکس گرفتن از تصویر ->ایجاد تصاویر کوچک...
O ویدئو->+افزایش رنگ %1
Ctrl+O بازکردن->باز کردن فایل ها...
Alt+O بازکردن->بارگذاری زیرنویس...
P پخش->بخش/نشانه گذاری->افزودن به نشانکها
Shift+P ویدئو->پیکسل سایه زن-> استفاده پیش از تغییر پیکسل سایه زنها
Ctrl+P ویدئو->پردازش ویدئو->قرینه سازی ورودی تصویر
Alt+P زیرنویس->ورودی دستی زیرنویس...
Ctrl+Alt+P ویدئو->پیکسل سایه زن->استفاده از ارسال تغییر انداز پیکسل سایه زنها
Q ویدئو->تنظیم مجدد کنترل رنگ ویدئو
Ctrl+Q ویدئو->افزایش/کاهش->افزایش کیفیت ویدئو...
R ویدئو->-کاهش کنتراست %1
Shift+R صدا->پردازش صدا->پیچیدن صدا
Ctrl+R ویدئو->پردازش ویدئو->واضح
S ویدئو->پیکسل سایه زن
Ctrl+S بازکردن->بازکردن عکس از صفحه نمایش
Ctrl+Shift+S زیرنویس->ذخیره زیرنویس->ذخیره زیرنویس به عنوان فایل ویدئویی
Alt+S زیرنویس->ذخیره زیرنویس->ذخیره زیرنویس به عنوان&&بازسازی...
Ctrl+Alt+S زیرنویس->ذخیره زیرنویس->عنوان ذخیره زیرنویس...
T ویدئو->+افزایش کنتراست %1
Shift+T صدا->پردازش صدا->تبادل کانال های استریو
Ctrl+T سایر تنظیمات->روی صفحه->چرخه گردش روی صفحه
U ویدئو->+افزایش رنگ اشباع %1
Ctrl+U بازکردن->بازکردن آدرس اینترنتی...
Shift+V صدا->پردازش صدا->حذف صدا
Ctrl+V بازکردن->بازکردن کلیپ بورد
Alt+V ویدئو->انتخاب جریان ویدئوئی V->چرخه جریان ویدئوئی Alt+V
W ویدئو->-کاهش روشنایی %1
Ctrl+W بازکردن->باز کردن تلویزیون آنالوگ
X پخش->سرعت->پایین -
Shift+X صدا->استفاده از پردازش فیلتر صدا
Ctrl+X ویدئو->پردازش فیلتر ویدئو->چرخه پردازش ویدئو
Y ویدئو->-کاهش رنگ اشباع %1
Ctrl+Y بازکردن->بازگشایی فعلی / آخرین فایل
Ctrl+Alt+Y بازکردن->بازنگری زیرنویس
Z پخش->سرعت->عادی
Shift+Z پخش->پرش (to)->مرور صحنه...
Ctrl+Z ویدئو->پردازش ویدئو->تصویر معکوس
Alt+Z پخش->پرش (to)->مرورکپچر/نشانکها...
Numpad 0 پان && اسکن->پیش تنظیمات->انتخاب سفارشی به طور پیش فرض
Numpad 1 پان && اسکن->اندازه فریم -
Ctrl+Alt+Numpad 1 اندازه پنجره->حرکت پنجره->پایین سمت چپ
Numpad 2 پان && اسکن->طول فریم -
Ctrl+Numpad 2 پان && اسکن->حرکت به پایین
Alt+Numpad 2 زیرنویس->سبک زیرنویس->کاهش عمودی فاصله گذاری
Ctrl+Alt+Numpad 2 اندازه پنجره->حرکت پنجره->پایین
Ctrl+Alt+Numpad 3 اندازه پنجره->حرکت پنجره->پایین سمت راست
Numpad 4 پان && اسکن->عرض فریم -
Ctrl+Numpad 4 پان && اسکن->حرکت به چپ
Alt+Numpad 4 زیرنویس->سبک زیرنویس->کاهش افقی فاصله گذاری
Ctrl+Alt+Numpad 4 اندازه پنجره->حرکت پنجره->چپ
Numpad 5 پان && اسکن->تنظیم مجدد اندازه فریم
Ctrl+Numpad 5 پان && اسکن->تنظیم مجدد مکان فریم
Ctrl+Alt+Numpad 5 اندازه پنجره->حرکت پنجره->مرکز
Numpad 6 پان && اسکن->عرض فریم +
Ctrl+Numpad 6 پان && اسکن->حرکت به راست
Alt+Numpad 6 زیرنویس->سبک زیرنویس->افزایش افقی فاصله گذاری
Ctrl+Alt+Numpad 6 اندازه پنجره->حرکت پنجره->راست
Ctrl+Alt+Numpad 7 اندازه پنجره->حرکت پنجره->بالا سمت چپ
Numpad 8 پان && اسکن->طول فریم +
Ctrl+Numpad 8 پان && اسکن->حرکت به بالا
Alt+Numpad 8 زیرنویس->سبک زیرنویس->افزایش عمودی فاصله گذاری Alt+Num 8
Ctrl+Alt+Numpad 8 اندازه پنجره->حرکت پنجره->بالا
Numpad 9 پان && اسکن->اندازه فریم +
Ctrl+Alt+Numpad 9 اندازه پنجره->حرکت پنجره->بالا سمت راست
Add پان && اسکن->اندازه فریم +
Ctrl+Alt+Add اندازه پنجره->پنجره +
Subtract پان && اسکن->اندازه فریم -
Ctrl+Alt+Subtract اندازه پنجره->پنجره -
F1 درباره برنامه...
Ctrl+F1 پخش/اطلاعات سیستم...
Ctrl+Alt+F1 پخش->نمایش / عدم نمایش کپچرمجموع 1 بخش
F2 بازکردن->باز کردن پوشه...
Ctrl+Alt+F2 پخش->نمایش / عدم نمایش کپچر مجموع 2 بخش
F3 باز کردن فایل ها...
Ctrl+Alt+F3 پخش->PIP صفحه اولیه: کپچر مجموع 1 بخش
F4 بستن فایل
Ctrl+Alt+F4 پخش->PIP صفحه اولیه: کپچرمجموع 2 بخش
F5 تنظیمات...
Ctrl+F5 نسبت تصویر->حالت چرخه نسبت تصویر
Ctrl+Alt+F5 پخش->تنظیمات کپچرصفحه نمایش...
F6 لیست پخش
Ctrl+F6 نسبت تصویر->چرخه نسبت تصویر
F7 کنترل پانل...
F8 پخش->لیست پخش...
F12 بازکردن->بازکردن هدایتگر فایل->هدایتگر فایل...
Ctrl+F12 بازکردن->بازکردن هدایتگر فایل->هدایتگر منو...
Alt+F12 بازکردن->باز کردن FTP/WebDAV/HTTP...
Scroll سایر تنظیمات->نمایش مدت زمان پخش اطلاعات در صفحه نمایش
Shift+, صدا->همگام سازی صدا->0.05 ثانیه. کندتر
Ctrl+, زیرنویس->همگام سازی زیرنویس->5 ثانیه. Slower
Ctrl+Alt+, زیرنویس->همگام سازی زیرنویس->Reset previous subtitle sync to current position
Shift+. صدا->همگام سازی صدا->0.05 ثانیه. سریعتر
Ctrl+. زیرنویس->همگام سازی زیرنویس->5 ثانیه. Faster
Ctrl+Alt+. زیرنویس->همگام سازی زیرنویس->Reset next subtitle sync to current position
Shift+/ صدا->همگام سازی صدا->پیش فرض همگام سازی صدا
Ctrl+[ پخش->A-B تکرار-> Backward 0.1Sec. Start AB Repeat
Ctrl+Alt+[ پخش->A-B تکرار->Backward 0.1 Sec. AB Repeat
Shift+\ پخش->A-B تکرار->AB تنظیمات تکرار...
Ctrl+\ پخش->A-B تکرار->تکرار خودکار قسمت زیرنویس فعلی
Ctrl+] پخش->A-B تکرار->Backward 0.1 Sec. End AB Repeat
Ctrl+Alt+] پخش->A-B تکرار->Forward 0.1 Sec. AB Repeat