ختراع تبدیل هوا به آب شیرین.جاناتان ریتچی کسی که به تازگی دستگاهی با نام Watermill را اختراع کرده است در رابطه با این ثبت اختراع جدید خود میگوید که اوتوانسته است دستگاهی ثبت اختراع کند که قادر است هوا را به آب شیرین و قابل آشامیدن تبدیل کند. این اختراع آب شیرین را با هزینه ای معادل 3 سنت در هر لیتر تولید می کند . که این خبر می تواند برای بسیاری از مردم خبر خوبی باشد بخصوص مردم مناطقی که به آب آشامیدنیپاکیزه دسترسی ندارند . این ژنراتور مبدل اتمسفر به آب زمانی هوا را تبدیل به آب شیرین می کند که دمای هوا از بخار آب اشباع شده یا بصورتیبه نقطه شبنم رسیده باشد. چیزی که در مورد این ثبت اختراع منحصر است این است که این اختراع بصورت هوشمند طراحی و ساخته شده است که همین امر باعث می شود که دستگاه کار آمدتر باشد.


www.epatent.ir