نقشه برداری

یکی از رشته های دانشگاهی و رشته های فنی حرفه ای که امروزه کاربرد زیادی نیز دارد رشته نقشه برداری می باشد که امروز برای شروع بیشتر کار ها به نقشه برداری نیاز دارید و همچنین برای اینکه در آینده بتوانید در صورت به وجود آمدن مشکلی در سازه ان را برطرف کنید نیاز به نقشه و نقشه برداری دارید.
از عمده ترین کاربرد های نقشه برداری به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
1 -کنترل پروژه هاي اجرایی و تعیین میزان نشست ساختمانها.
2 -پیاده سازي دستگاههاي صنعتی عظیم.
3 -تسطیح اراضی در کشاورزي و شهرسازي
4 -تعیین میزان عمق آبها و تهیه نقشه هاي دریا نوردي
5 -تهیه نقشه ابنیه و آثار باستانی
6 -ایجاد راهها و راه آهن
7 -تعیین پوسته زمین
که برای هر کدام از زمینه های فوق باید با نوع خاصی از دستگاه و نرم افزار های نقشه برداری به نقشه برداری بپردازید