پنجعلی یکی از افراد طایفه رستم ممسنی است که در کنار قدیمی ترین آرامگاه صخره ای هخامنشیان معروف به آرامگاه دی و دور( مادر و دختر) واقع در شهرستان رستم ایستاده است.