نگوييد آلزايمر گرفتم!
افراد نبايد به گمان اينكه برخى از موارد د ر ذهنشان باقى نمى ماند متصور به ابتلاى دمانس شوند . براى نمونه براساس يافته هاى علمى با يك
نوبت خواندن متنى پس از 72ساعت چيزى د ر حافظه يك فرد باقى نمى ماند كه امرى طبيعى است