طبیعت ارومیه یک مشخصه مهم دارد: «دست نخوردگی».
شاید از محسنات این استان همین ویژگی و بکر ماندن طبیعت زیبا و سحرانگیزش باشد.
استانی با دشت ها، دره ها،رودخانه ها، آبشارها،چمنزارها و جنگلهای زیبا و دلربا که با هر بار دیدن و در دل طبیعت گشتن جلوه های تازه تر و بکرتری به چشم می آید.
طبیعت آذربایجان غربی سرشار از اکسیژن ناب و خالص است. سرزمینی که کاش دست بشر طراوت و تابلوهای زیبا و سرسبزش را مکدر نکند. بدون شک باید ارومیه را بهشت گمشده ایران پنداشت.

تصاویر بخشی از بهشت ایران را ببینید:http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/01.jpg

درياچه مارميشو - اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/02.jpg

ارتفاعات دالامپر - اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/03.jpg

درياچه اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/04.jpg

بر فراز سدشهر چاي اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/06.jpg

پيست اسكي خوشاكو - اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/07.jpg

ساحل درياچه اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/08.jpg

مزارع گندم - ارومیه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/09.jpg

تالاب چي چست - اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/10.jpg

ارتفاعات دالامپر - اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/11.jpg

پارك ائللر باغي - اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/12.jpg

ارتفاعات اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/13.jpg

ارتفاعات اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/14.jpg

ارتفاعات اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/15.jpg

ارتفاعات اروميه

http://iranvij.ir/group/email/92/tir/5/Urmia/16.jpg