ختراع تبدیل هوا به آب شیرین.جاناتان ریتچی کسی که به تازگی دستگاهی با نام Watermill را اختراع کرده است در رابطه با این ثبت اختراع جدید خود میگوید که اوتوانسته است دستگاهی ثبت اختراع کند که قادر است...